आदर्श लक्षाधीश ठेव योजना ७ ते १० वर्ष

मुदत व रक्कम निहाय एक मुद्दल भरून मुदतीप्रमाणे आर्दश लक्षाधीश ठेव योजने अंतर्गत अनुक्रमे १०००००/- व रुपये ५००००/- मिळवा.

अनु क्र
व्याजदर
कालावधी महिने
भरावयाची रक्कम / रुपये
मिळणारी रक्कम / रुपये
८.५० टक्के १२० रु ४३,१८०/- रु. १,००,०००/-
८.५० टक्के १०८ रु ४७,१८०/- रु. १,००,०००/-
८.५० टक्के ९६ रु ५१,१८०/- रु. १,००,०००/-
८.५० टक्के ८४ रु ५६,१८०/- रु. १,००,०००/-
TOP